dislexia-friendly-school

A diszlexiával küszködő gyermekek számára nagyon fontos az iskola és a szülők közti kommunikáció, az együttmüködés és azok kölcsönös támogatása. Amennyiben a gyermek tanulási nehézségeit nem az iskolában fedezik fel, e tényről a szülőnek mindenképpen tájékoztatnia kell az iskolát, a gyermek tanítóját vagy tanárait. Másfelől, amennyiben a fennálló problémát az iskolában fedezték fel, az intézménynek erről tájékoztatnia kell a szülőt. Amennyiben a gyermeknél megállapítást nyer a diszlexia jelenléte, a logopédus a további lépésekkel kapcsolatosan utasításokkal látja el a szülőt, akinek az eredmény érdekében ezekről az utasításokról a tanulóval foglalkozó pedagógusokat is tájékoztatnia kell. Ekkor más gondok merülnek fel, például ilyen esetekben általános javaslat, hogy a gyermek számára hosszabbítsák meg az írásbeli dolgozat idejét, amit azonban a gyakorlatban a hely- és időhiány miatt szinte lehetetlen kivitelezni, emellett egyes esetekben a tanárok jóakarata, segítőkészsége is elmaradhat. Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (,,Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 2009/72., 2011/52. és 2013/55. szám) már kimondja és utasítja a pedagógusokat az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küszködő tanulók esetében az Individuális, azaz egyéni oktatási terv kidolgozására, ami nagymértékben megkönnyíti a velük való munkát. Ellenben még mindig jelen van az a probléma, hogy a tanítók, tanárok nincsenek eléggé vagy kellő módon felkészítve erre a feladatra azaz az írás, olvasás, számolás és a szövegértés terén felmerülő egyéni nehézségek felismerésére és a problémák, azaz az ilyenfajta tanulási zavarok elhárítására, orvoslására – mindezek a ráható tényezők miatt az esetek többségében az ilyenfajta segítségre szoruló tanulók és szüleik támasz és megfelelő szaksegítség nélkül egyedül maradnak a problémájukkal.

A meglévő iskolai programok, tankönyvek és tanszerek nincsenek a diszlexiás tanulók igényeihez és lehetőségeihez alakítva, illetve ehhez módosítva. Az iskolák zömében a tanulás folyamata a szövegek olvasásán alapszik, ezek a szövegek pedig sok esetben magasfokú olvasási készséget és tanultságot igényelnek. A tudásfelmérés a tanintézményekben sokszor időkeretes tesztek és írásbeli dolgozatok segítségével történik, amelyek kitöltése vagy megírása az írási, olvasási, számolási és szövegértési nehézségekkel küszködő tanulók számára nagyon előnytelen, és nem megfelelő egy olyan gyermek számára, aki – ha tudja is a helyes választ – nem képes azt időben, gyorsan és helyesen leírni. A felső tagozatokon az említett problémák a tananyag terjedelmével és összetettségével egyenes arányúan csak nőnek és terebélyesednek.

Az általános iskolai tanítók, tanárok valamint a középiskolai tanárok e téren legtöbbször felkészületlenek, tanulmányaik során ugyanis nem kaptak ebben a témában megfelelő képzést, nem tudják idejekorán és teljes biztonsággal felismerni az írási, olvasási, számolási és szövegértési nehézségeket, nincsenek teljesen tisztában az érintett tanulók esetében a diszlexia és más, tanulási nehézség okozta megkötöttségekkel, így a gyermek valós kapacitásával, azaz teljesítőképességével sem.

A tanítóknak, tanároknak kis hányada találkozik csak ezzel a problémával a különféle pedagógus-továbbképzéseken, szemináriumokon való részvételek alkalmával. Mindezek miatt kell az iskolának és a szülőknek együttesen szembesülniük ezzel, és együttműködve, közös erővel segíteni az érintett gyermekeknek leküzdeni az őket terhelő
problémákat és nehézségeket аbból a célból, hogy ezek a gyerekek iskoláztatásuk és tanulmányaik folyamán minél jobb eredményeket érjenek el. Az a személy, aki megérti egy ilyen nehézségekkel küzdő gyermek gondjait, és segíteni akar neki, ezen törekvései során különböző akadályokba ütközik majd, ezért nagyon türelmesnek és állhatatosnak, kitartónak kell lennie, és munkája minden percében szem előtt kell tartania a végső, nagybetűs célt, az érintett gyermeknek való önzetlen segítést, ami – a remények szerint – idővel mindenképpen pozitív előrehaladást eredményez majd.

A Majsai Úti Általános Iskola és a Jogi egyesület együttes, e téren történő közös fellépése nagymértékű és hathatós segítséget nyújt az érintett gyerekeknek, szülőknek, iskoláknak az írási, olvasási, számolási és szövegértési nehézségek okozta problémák felismerése, az idejekorán történő megfelelő szakmai segítség biztosítása és a különböző tanulási nehézségek kiküszöbölése céljából folytatott munka terén.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *